Informace dle čl.13 GDPR

Poučení subjektu údajů

Společnost CDSw – City Data Software, spol. s r.o., IČ 45278482, zapsaná do OR, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 9845, jako správce osobních údajů (dále jen „Správce“) tímto v souladu s ustanovením čl.13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“), informuje své zákazníky (dále jednotlivě jen „Subjekt údajů“) o tom, že:

·        Osobní údaje Subjektu údajů, které budou Správci odevzdány při odeslání objednávky nebo při jednání o uzavření smlouvy (kupní, servisní…, dále jen „Smlouvy“), budou zpracovány za účelem plnění objednávky nebo uzavření Smlouvy a jejího následného plnění, a to včetně vyřizování případných nároků Subjektu údajů z vadného plnění. Právním základem pro zpracování osobních údajů Subjektu údajů je tedy plnění objednávky nebo Smlouvy a současně také plnění zákonných povinností Správce dle právních předpisů upravujících práva a povinnostiv souvislosti s ochranou spotřebitele a vedením účetnictví.

·        Důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů Správci je identifikace smluvních stran nezbytná pro plnění objednávky nebo uzavření a plnění Smlouvy, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné.

·        Osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány po dobu, po kterou je Správce povinen tyto údaje uchovávat dleobecně závazných právních předpisů, minimálně tedy po dobu 5 let dle zákona o účetnictví nebo po dobu 10 let dle zákona o DPH.

·        Při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování.

·        Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení. Osobní údaje Subjektu údajů mohou být pro účely řádného vyřízení objednávky poskytnuty poskytovateli doručovacích služeb zvolenému Subjektem údajů, a dále osobám, které Správci poskytují právní a účetní služby v zájmu zajištění řádného plnění povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci, nebo jiným než výše uvedeným třetím osobám.

·        Subjekt údajů má právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo napřenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnostu Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.